Overzichten

Analyse

Analyse

Hieronder vindt u de analyse van het begrotingsresultaat 2022.
Het begrotingsresultaat 2022 bedraagt -/- € 192.000.

Daarna volgt de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma.

Bedragen * € 1.000,-

2022

Algemene uitkering

635

Belastingopbrengst

151

Gemeenschappelijke regelingen

-97

Subsidieplafond

-70

Indexatie exploitatiebudgetten

-239

Kostendekkende leges

129

Personeelskosten

-290

Afschrijvingen

-12

Overige

-6

Autonome ontwikkelingen

201

Sociaal domein

-5.839

Extra inkomsten Jeugdhulpverlening

3.260

Sociaal domein

-2.579

Dekkingsplan

2.818

Dekkingsplan

2.818

Aangenomen amendementen

230

Aangenomen amendementen

230

Verschil (begrotingsresultaat)

-192

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39