Overzichten

Incidentele baten en lasten 2022-2025

Incidentele baten en lasten 2022-2025

Bedragen * € 1.000,-

Programma / taakveld

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Dienstverlening en organisatie

Nieuw beleid 2021

0.4

Overhead

Organisatie

-90

-90

0.4

Overhead

Huisvesting

-35

-35

Samen leven en ondersteuning

Nieuw beleid 2021

6.2

Wijkteams

Organisatie

-40

-30

Amendementen 2021

5.4

Musea

Bijdrage cultuur

-15

5.6

Media

Bijdrage cultuur

-10

Autonome ontwikkelingen

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld MOC

-25

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

-25

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld DESS

-30

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

-24

6.2

Wijkteams

Financieel in Balans Sociaal Domein

-100

7.1

Volksgezondheid

Gezond in de stad

-12

Wonen, werken en recreëren

Nieuw beleid 2020

8.3

Wonen en bouwen

Project actualiseren gebruiksvergunningen

-102

8.1

Ruimtelijke Ordening

IJsselmeerkust

-25

Nieuw beleid 2021

3.1

Economische ontwikkeling

Openbare ruimte

-50

8.3

Wonen en bouwen

Omgevingswet

-300

Autonome ontwikkelingen

2.1

Verkeer en vervoer

Overdracht wegen HHNK

13.516

7.4

Milieubeheer

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

-5

-5

-5

Subtotaal Programma's

-833

13.516

-190

0

-29

0

0

0

Incidentele mutaties in reserves

Samen leven en ondersteuning

Amendementen 2021

0.10

Algemene reserve

Bijdrage Cultuur en Topsport

30

Autonome ontwikkelingen

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld MOC

25

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

25

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld DESS

30

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk

24

Wonen, werken en recreëren

Nieuw beleid 2020

0.10

Algemene reserve

Project actualiseren gebruiksvergunningen

102

0.10

Algemene reserve

IJsselmeerkust

25

Autonome ontwikkelingen

0.10

Reserve kapitaalgoederen

Overdracht wegen HHNK

-13.516

Subtotaal incidentele mutaties in reserves

-13.516

206

0

30

0

24

0

0

Structurele mutaties in reserves

Dienstverlening en organisatie

0.10

Reserve personeel

Boventallig personeel

31

31

31

31

Samen leven en ondersteuning

0.10

Reserve sportvelden

Dotatie

-32

-32

-32

-32

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

De Bloesem

146

130

117

109

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

de Dres

229

220

212

202

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Sporting Andijk

151

146

141

136

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Onderwijs afschrijving

147

135

127

111

Wonen, werken en recreëren

0.10

Algemene reserve

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10

-10

-10

-10

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Afschrijvingen openbare ruimte

39

39

39

39

0.10

Reserve kapitaalgoederen

Overdracht wegen HHNK

-290

1.126

-377

1.126

-377

1.126

Subtotaal structurele mutaties in reserves

-42

743

-331

1.828

-419

1.794

-419

1.756

Totaal reserves

-13.558

949

-331

1.858

-419

1.818

-419

1.756

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39