Financiële begroting

Dekkingsplan

Dekkingsplan

Door de actualisatie van de begroting ontstaat een tekort. Om dit tekort te dekken hebben we ervoor gekozen om keuzes te maken binnen de uitvoering van het bestaand beleid. Deze keuzes lichten we toe in het dekkingsplan van deze begroting:

Bedragen * € 1.000

2022

2023

2024

2025

14a. Accommodaties en voorzieningen

220

303

541

554

14b. Rente

360

360

86

86

15. Cultuur

-

40

79

120

16. Dienstverlening

3

28

28

28

17. Economische zaken

152

202

277

327

18. Openbare ruimte (IBOR)

-

33

58

58

19. Indexatie begroting 2021-2024

145

147

147

147

20. Kostendekkendheid

587

993

993

994

21. Onderwijs

10

29

49

69

22. Organisatie

53

53

73

73

23. Samenwerking

-

8

8

8

24. Sociaal domein

-

396

526

650

25. Sport

-

76

153

228

26. Toezicht en veiligheid

13

13

13

13

27. Belastingen

1.274

1.274

1.274

1.274

Subtotaal dekkingsplan

2.818

3.955

4.304

4.628

Programmabegroting 2022-2025

-422

-806

-519

24

14a. Accommodaties en voorzieningen (geamendeerd*)

2022

2023

2024

2025

220.000

303.000

541.000

554.000

Vooruitlopend op de besluitvorming voor het LTA maken we alvast keuzes onze accommodaties en voorzieningen:

Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk
De consultatiebureaus Abbekerk en Andijk voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. Het college heeft op 29 juni jl. besloten deze locaties tijdelijk te sluiten, in afwachting van het LTA. De raad werd hierover met een informatienota geïnformeerd ('Tijdelijke aanpassing dienstverlening consultatiebureaus'). In deze begroting stelt het college voor deze sluiting structureel door te voeren.

Kinderboerderijen (geamendeerd*)
De subsidie voor de kinderboerderijen in Andijk en Medemblik (stichtingen) bouwen we vanaf 2023 in 3 jaar af. De subsidiebijdrage van de gemeente is substantieel waardoor het risico bestaat dat de kinderboerderijen stoppen of failliet gaan. De gemeente is eigenaar van de opstallen.
*De subsidie voor de kinderboerderijen in Andijk en Medemblik (stichtingen) bouwen we niet af.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2022-2025 is terug te vinden in ‘Aangenomen amendementen’.

Investeringsstop projecten
We stellen de investeringen in de volgende projecten uit tot er weer dekking is in de begroting:

 1. Vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk
 2. Renovatie zwembad de Zeehoek in Wervershoof

Door de investeringsstop op deze projecten is er in deze meerjarenbegroting geen geld meer om deze projecten uit te voeren. Conform de afspraken in de kadernota worden deze investeringen indien de raad dat wenst weer opgenomen wanneer weer voldoende financiële ruimte is in de begroting.

Uitstel investering onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. We stellen de uitvoering van de investeringen in onderwijshuisvesting in de kern Medemblik (Maria Bernadette, Jozefschool en Meridiaan) en de Werenfridus in Wervershoof uit. Hierdoor vallen de opgenomen afschrijvingslasten in 2022 en 2023 vrij.

14b. Rente

2022

2023

2024

2025

360.000

360.000

86.000

86.000

In de begroting stond een structurele rentelast opgenomen voor de eventuele financiering van grote projecten. Dit betrof onder meer de renovatie van het zwembad en het dorpshuis Abbekerk. In deze begroting stellen wij voor deze projecten uit te stellen tot er weer dekking is in de begroting. Zodoende kan deze rentelast vrijvallen.

15. Cultuur (geamendeerd*)

2022

2023

2024

2025

-

40.000

79.000

120.000

We stellen een oplopende bezuiniging voor op het onderdeel cultuur. Binnen onze cultuur uitgaven zitten veel subsidieregelingen, zodoende deze gefaseerde besparing. Op dit moment hebben we nog geen concrete invulling van deze besparing.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2022-2025 is terug te vinden in ‘Aangenomen amendementen’.

16.Dienstverlening

2022

2023

2024

2025

3.000

28.000

28.000

28.000

In 2022 nemen we de openingstijden van de publieksbalies onder de loep. We bekijken of we de openingstijden kunnen verminderen. Hiervoor boeken we vanaf 2023 een besparing in. Daarnaast zien we dat op basis van voorgaande jaren wij met minder budget toekunnen op de uitgaven voor burgerlijke stand (dit betreft onder andere huwelijken).

17. Economische zaken (geamendeerd*)

2022

2023

2024

2025

152.000

202.000

277.000

327.000

We bouwen een aantal subsidieregelingen en bijdragen af. Het gaat hier om:

 1. Subsidie voor de waterweken
 2. Organisatie van het Nautiek festival (Medemblik Nautiek)
 3. Bijdrage aan lokale en regionale evenementen

Economische zaken - toerisme (geamendeerd*)
Op het gebied van uitgaven voor toerisme maken we ook keuzes.
De deelname aan de Amsterdam Cruise Port wordt beëindigd. Daarmee trekken we het uitvoeringsprogramma riviercruise in.

Binnen de Economische Uitvoeringsagenda Medemblik (EUM) stoppen we met het inschakelen van externe expertise. Het gaat hierbij om het monitoren van bezoekersaantallen en bestedingen, het ontwikkelen van recreatieve routes en informatievoorziening.

De inzet op het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie halveren we. Hierdoor zetten we minder in op revitalisering en transformatie van vakantieparken.

We stoppen met de toeristische marketing door deze vanaf 2023 in 3 stappen af te bouwen. Concreet betekent dit dat we stoppen met:

 • de campagne Medemblik Rijk aan Verhalen;
 • de uitvoering van de toeristische marketing door middel van het jaarplan.
 • de digitale infrastructuur zoals visitmedemblik.nl, Facebook, Twitter en Instagram

Door deze keuze stoppen we ook met de coördinatie van toeristische samenwerking. Dit doen we vanaf 2023 in 3 stappen. Deze coördinatie wordt door een externe expert uitgevoerd.
* In 2022 wordt binnen het bestaande budget van de toeristische marketing € 3.000 vrij gemaakt als bijdrage aan een pilot voor de opstart van een toeristisch informatiepunt.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2022-2025 is terug te vinden in ‘Aangenomen amendementen’.

Economische zaken – algemeen
We stoppen vanaf 2024 met het centrummanagement Wervershoof. Het centrummanagement in Wervershoof is een gezamenlijke inspanning van detailhandel, horeca, inwoners en gemeente samen. We stemmen af en werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum.

We halveren de inzet voor de centrumvisie Medemblik. Met de centrumvisie in Medemblik brengen we de inspanningen van detailhandel, horeca, cultuur, toerisme, inwoners en gemeente samen. We stemmen af en werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum.

18. Openbare ruimte (IBOR)

2022

2023

2024

2025

-

33.000

58.000

58.000

We hebben momenteel geen beleid voor speeltuinen. Met in totaal circa 170 speelplekken is hier wel behoefte aan. Dit willen we opstellen. We verwachten dat we met vastgesteld beleid vanaf 2024 minder uitgaven zullen hebben aan onderhoud. Vooruitlopend hierop boeken we alvast een besparing in vanaf 2024 door het onderhoudsbudget te halveren.

Tevens bezuinigen we vanaf 2023 structureel een deel van het budget waarmee we verkeersmaatregelen aanbrengen in de gemeente.

19. Indexatie begroting 2021-2024

2022

2023

2024

2025

145.000

147.000

147.000

147.000

In de begroting 2021-2024 is een structurele prijsverhoging opgenomen. Tot nu toe is dit budget in 2021 niet ingezet. In deze begroting is een nieuwe prijsverhoging opgenomen (punt 5). Daarom kunnen we deze indexatie afboeken.

20. Kostendekkendheid

2022

2023

2024

2025

587.000

993.000

993.000

994.000

De leges en heffingen die de gemeente in rekening brengt mogen niet meer dan kostendekkend zijn. We constateren dat wij op dit moment niet alle kosten in rekening brengen. Dat betekent dat deze kosten door andere begrotingsposten gedekt moeten worden. We stellen met betrekking tot kostendekkendheid het volgende voor:

Afvalstoffenheffing
We maken de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend. De kostendekkendheid van deze heffing bedroeg bij het opstellen van de primaire begroting 92%.

Rioolheffing
Vanaf 2023 gaan we uit van een 100% kostendekkende rioolheffing. De kostendekkendheid bedraagt nu 94%. We actualiseren eind 2021 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij het opstellen van het GRP nemen we dit uitgangspunt mee.

Lijkbezorging
De kostendekkendheid van lijkbezorging was in de primaire begroting 58%. We zien een risico in het volledig kostendekkend maken van lijkbezorging. Mogelijk kiezen nabestaanden dan meer voor cremeren in plaats van begraven. Daarom verhogen we vanaf 2023 de kostendekkendheid hier naar 74%.

Legesverordening
Binnen de legesverordening zijn bij bepaalde leges mogelijkheden om de kostendekkendheid van de legesverordening te verhogen. We hebben echter ook te maken met wettelijke maximumtarieven. We onderzoeken welke leges nog in aanmerking komen voor een verhoging. Hiervoor boeken we alvast extra inkomsten voor in.

21. Onderwijs

2022

2023

2024

2025

10.000

29.000

49.000

69.000

Sinds de wetswijziging in 2006 is het bekostigen van onderwijsbegeleiding door gemeenten geen wettelijke verplichting meer. De gemeente Medemblik heeft een beleidsregel op basis waarvan met ingang van 2021 € 15,- per leerling per jaar beschikbaar wordt gesteld aan schoolbesturen. Tot vorig schooljaar ging dat om de inzet van een orthopedagoog en het bekostigen van programma’s voor kinderen gericht op zelfredzaamheid, onderwijsachterstand en andere activiteiten gericht op leerling ondersteuning. Dit was nooit individueel, altijd groepsgericht. We bezuinigen op deze subsidieregeling vanaf 2023 in 3 stappen.

Daarnaast is binnen het peuterspeelzaalbudget structurele ruimte afgeboekt.

22. Organisatie

2022

2023

2024

2025

53.000

53.000

73.000

73.000

We hebben gekeken waar beïnvloedbare budgetten zijn met betrekking tot de organisatie. Het gaat hier onder meer om budgetten voor representatie van het college, budgetten voor contributies en lidmaatschappen.

23. Samenwerking

2022

2023

2024

2025

-

8.000

8.000

8.000

De gemeente is al enkele jaren verbonden aan het samenwerkingsverband P10. Dit is het netwerk van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Deze organisatie brengt plattelandsthema's onder de aandacht bij onder andere de VNG en diverse ministeries. Vanaf 2023 stoppen we met dit samenwerkingsverband.

24. Sociaal domein

2022

2023

2024

2025

-

396.000

526.000

650.000

Met het project sociaal domein in balans zetten we in op structureel grip en sturing krijgen. Begin dit jaar heeft de raad ingestemd met het uitvoeren van een set aan beheersmaatregelen in vier deelprojecten. Deze beheersmaatregelen zijn gebaseerd op:

 •  een analyse van zorgkosten
 • (preventie)beleid
 • organisatie- en inrichting
 • landelijke ontwikkelingen.

De implementatie van de beheersmaatregelen zijn rand voorwaardelijk om op termijn financieel in balans te komen. Het gaat daarbij onder andere om beheersmaatregelen gericht op efficiëntie van organisatie en werkprocessen, steviger regionaal inkoop- en contractmanagement, monitoring en datamanagement en hernieuwde keuzes en focus in preventiebeleid.

We kiezen ervoor om een (nieuwe) taakstellende bezuiniging op te voeren. Om de tijd te nemen deze in te voeren loopt de taakstelling in de loop der jaren op. De vrije besteedbare ruimte en beleidsvrijheid is beperkt. Een deel van deze ruimte is vorig jaar gebruikt om de taakstellende bezuiniging voor de begroting 2021 in te vullen. Verdere bezuinigingen betekenen het volledig afbouwen van subsidies en langlopende contracten.

25. Sport

2022

2023

2024

2025

-

76.000

153.000

228.000

Binnen sport bouwen we vanaf 2023 een aantal subsidieregelingen in 3 jaar af.

Breedtesport (geamendeerd*)
We stoppen met het subsidiëren van een externe partij voor het uitvoeren van het breedtesportbeleid. Hieronder vallen beweegactiviteiten en sportstimulering voor jongeren, ouderen en aangepast sporten van mensen met een beperking en ondersteuning van de breedtesportverenigingen.
* We bezuinigen op de breedtesport en bouwen dit af tot een bedrag van € 20.000. We bezuinigen niet op het aangepast sporten.

Algemene sportactiviteiten (geamendeerd*)
Verenigingen krijgen een subsidie voor het aantal jeugdleden (<18) dat zij hebben. In 2021 werd, naast een basisbedrag per vereniging, een bedrag van € 23 per lid betaald aan de verenigingen.  We stellen voor dit bedrag per lid af te bouwen naar € 0.

Topsport (geamendeerd*)
We stoppen met de subsidiëring aan Team Medemblik. We maken hier 1 uitzondering. We houden de subsidie aan de regatta Medemblik in stand.
*We verminderen de subsidiëring aan Team Medemblik. Deze subsidie bouwen we af naar € 50.000.

* Een toelichting op het financiële effect van dit amendement op de Programmabegroting 2022-2025 is terug te vinden in ‘Aangenomen amendementen’.

26. Toezicht en veiligheid

2022

2023

2024

2025

13.000

13.000

13.000

13.000

We hebben een regionaal en lokaal budget voor de uitvoering van handhaving en preventieve voorlichting Jeugd, Alcohol & Drugs. De helft van het budget zetten we in op handhaving en de andere helft op lokale preventieve acties om onder andere de startleeftijd van het drinken van het eerste glas alcohol te verhogen en daarnaast bewustwording te creëren wat de effecten van het gebruik van alcohol & drugs zijn. We stellen voor het lokale deel van dit budget te bezuinigen.

27. Belastingen

2022

2023

2024

2025

1.247.000

1.247.000

1.247.000

1.247.000

Op weg naar een financieel gezonde gemeente acht het college het noodzakelijk om de belastingen waar ze invloed op heeft 14% te verhogen (bovenop de indexatie). Dit betreft de volgende belastingen:

 • Onroerende zaakbelasting
 • Verblijfsbelasting
 • Hondenbelasting
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39