Financiële begroting

Sociaal domein

Sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2022

2023

2024

2025

12. Sociaal domein

-5.839

-6.039

-6.039

-6.039

13. Extra inkomsten Jeugdhulpverlening

3.260

1.965

1.798

1.600

Subtotaal sociaal domein

-2.579

-4.075

-4.241

-4.439

Programmabegroting 2022-2025

-3.240

-4.761

-4.823

-4.603

12. Sociaal domein

2022

2023

2024

2025

-5.839.000

-6.039.000

-6.039.000

-6.039.000

We verwachten dat de stijgende uitgaven voor het sociaal domein doorzetten. Dit betreft voornamelijk de uitgaven voor jeugdzorg (€ 3.260.000) en Wmo (€ 2.464.000). Daarnaast zien we een daling van het voordeel dat we hebben op de uitgaven voor bijstandsuitkeringen (BUIG) van € 121.000. Tevens stellen we voor om de nog niet ingevulde bezuiniging van de vorige begroting af te boeken. Hiervoor in de plaats komen we in het dekkingsplan met een nieuwe bezuinigingsopdracht voor het sociaal domein (punt 24).

13. Extra inkomsten jeugdhulpverlening

2022

2023

2024

2025

3.260.000

1.965.000

1.798.000

1.600.000

Vanwege de oplopende tekorten voor jeugdzorg heeft het kabinet besloten om in 2022 incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen. We ontvangen 3.260.000. De oplopende tekorten zijn echter structureel. Het huidige demissionaire kabinet laat het besluit over een structurele oplossing aan het volgende kabinet. Wel hebben het Rijk, de provincies en de VNG afspraken gemaakt dat gemeenten alvast rekening mogen houden met een verwachte structurele extra inkomstenpost (stelpost). Omdat de inkomsten niet zeker zijn mogen we de post opnemen voor 75% van de bedragen die zijn opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39