Financiële begroting

Actueel begrotingsresultaat 2022-2025

Autonome ontwikkelingen 2022

We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. Daar waren de uitkomsten van de kadernota 2022 een onderdeel van:

1. Algemene uitkering

2022

2023

2024

2025

635.000

144.000

-241.000

231.000

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor hogere inkomsten (behalve in 2024). Er is ook sprake van een wijziging in de regels over het woonplaatsbeginsel bij jeugdzorg. Op dit moment is er geen zichtbaar effect opgenomen in deze begroting. In 2022 zullen wij deze post monitoren en eventuele afwijkingen aan u rapporteren.

2. Belastingopbrengsten

2022

2023

2024

2025

151.000

151.000

151.000

151.000

We indexeren de belastingopbrengst met 1,6%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). En conform de afspraken die we maakten in de kadernota.

3. Gemeenschappelijke regelingen

2022

2023

2024

2025

-97.000

-99.000

-99.000

-91.000

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. De stijging van de bijdrage komt door de afgesproken loon- en prijsindexatie die de gemeenschappelijke regelingen mogen doorvoeren. Dit is een loon- en prijsindexatie van 1,33%.

4. Subsidieplafond

2022

2023

2024

2025

-70.000

-69.000

-68.000

-68.000

We indexeren het subsidieprogramma met 1,48%. Dit is een loon- en prijsindexatie conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB).

5. Indexatie prijsgevoelige budgetten

2022

2023

2024

2025

-239.000

-238.000

-238.000

-238.000

We indexeren onze prijsgevoelige budgetten met 1,6%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB).

6. Kostendekkende leges

2022

2023

2024

2025

129.000

129.000

129.000

129.000

Met de inzichten voor de komende jaren voorzien we een stijging van de inkomsten voor kostendekkende leges. De grootste stijging zien we bij te verstrekken omgevingsvergunningen.

7. Personeelskosten

2022

2023

2024

2025

-290.000

-285.000

-284.000

-310.000

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO hebben nog niet tot een besluit geleid. Daarom houden we rekening met de vooruitzichten die het CPB ziet voor loonontwikkeling.  Daarnaast verwachten we ook een stijging van de pensioenpremie ABP. Dit is nodig om de pensioenen op lange termijn te kunnen betalen.

8. Motie 'sprong in het diepe'

2022

2023

2024

2025

-

-118.000

-

-

In 2020 nam de raad een motie aan die betrekking heeft op het zwembad in Wervershoof. Het financieel effect van deze motie is verwerkt in de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. We komen tot de conclusie dat in 2023 het financieel effect niet goed verwerkt was. Dit corrigeren we nu.

9. Afschrijvingen

2022

2023

2024

2025

-12.000

-12.000

3.000

3.000

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting.

10. Reserves

2022

2023

2024

2025

-

-118.000

-

-

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

11. Overige

2022

2023

2024

2025

-5.000

-14.000

-18.000

-15.000

Kleine aanpassingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39