Financiële begroting

Actueel begrotingsresultaat 2022-2025

Inleiding

Bedragen * € 1.000

2022

2023

2024

2025

1. Algemene uitkering

635

144

-241

231

2. Belastingopbrengst

151

151

151

151

3. Gemeenschappelijke regeling

-97

-99

-99

-91

4. Subsidieplafond

-70

-69

-68

-68

5. Indexatie exploitatiebudgetten

-239

-238

-238

-238

6. Kostendekkende leges

129

129

129

129

7. Personeelskosten

-290

-285

-284

-310

8. Motie 'sprong in het diepe'

-

-118

-

-

9. Afschrijvingen

-12

12

3

3

10. Reserves

-

-

-

-38

11. Overige

-5

-14

-18

-15

Subtotaal autonome ontwikkelingen

201

-387

-665

-247

Programmabegroting 2022-2025

-661

-687

-582

-164

Beginstand

De beginstand van de doorrekening is de stand van de meerjarenbegroting na verwerking van de Lentenota 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39