Financiële begroting

Aangenomen amendementen

Aangenomen amendementen

In de raadsvergadering van 4 november 2021 stelde de raad de begroting 2022 vast. De raad nam 7 amendementen aan. Deze amendementen leidden tot een aanpassing van de begroting. Onderstaand overzicht toont het financieel effect van deze amendementen in de begroting. Hierna lichten we de amendementen toe.

2022

2023

2024

2025

28. Het gaat niet altijd het putje in

Verlaging rioolheffing eigenaar woning

-199

-199

-199

-199

Toevoeging voorziening onderhoud riolering

199

199

199

199

Verhoging onroerende zaakbelasting

200

200

200

200

Openluchtzwembaden

-25

-25

-25

-25

Armoedebeleid/ schuldenproblematiek

-25

-25

-25

-25

Energiearmoede

-25

-25

-25

-25

Preventie sociaal domein

-50

-50

-50

-50

Openbare ruimte IBOR

-50

-50

-50

-50

Economische zaken

-25

-25

-25

-25

29. Laat sport en cultuur niet in de steek

Cultuur

-

-40

-79

-120

Breedtesport en aangepast sporten

-

-11

-21

-32

Algemene sportactiviteiten

-

-30

-61

-91

Verhoging onroerende zaakbelasting

-

168

168

168

Niet indexeren subsidies

55

55

55

55

Bijdrage Regatta

40

40

40

40

30. Behoud topsport in de gemeente Medemblik

Subsidiëring Team Medemblik

-

-17

-34

-50

Verhoging onroerende zaakbelasting

-

168

168

168

Niet indexeren subsidies

55

55

55

55

Bijdrage Regatta

40

40

40

40

31. Behoud subsidie kinderboerderijen

Subsidie kinderboerderijen

-

-12

-24

-37

Bijdrage Regatta

40

40

40

40

32. Interieur gemeentehuis

Doorschuiven investering Inrichting (meubilair/vloerbedekking) gemeentehuis

-

75

-

-

33. Economische zaken - toerisme

Bijdrage pilot opstarten toeristisch informatiepunt

-3

-

-

-

Budget toeristische marketing

3

-

-

-

34. Opnemen PM posten die door de raad zijn vastgesteld

Sneekerpad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afrit A7 Overspoor

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ontwikkelen integraal erfgoedbeleid en uitbreiden gemeentelijke monumentenlijst

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Subtotaal aangenomen amendementen

230

531

347

236

Programmabegroting 2022-2025

-192

-275

-172

260

28. Het gaat niet altijd het putje in
We verlagen de begrote opbrengst rioolheffing eigenaar woning met € 199.379,56. Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de voorziening Onderhoud riolering. In ruil hiervoor verlagen we de begrote opbrengst onroerende zaakbelasting met € 199.739,56. Deze opbrengst verdelen we als volgt:

  • Openluchtzwembaden (€ 25.000);
  • Armoedebeleid / schuldenproblematiek (€ 25.000);
  • Energiearmoede (€ 25.000);
  • Preventie sociaal domein (€ 50.000);
  • Openbare Ruimte IBOR, voor beleid speeltuinen en budget verkeersmaatregelen (€ 50.000)
  • Economische Zaken, voor subsidie waterweken, Nautiekfestival, en lokale/regionale evenementen (€ 24.739,56);

29. Laat sport en cultuur niet in de steek
We draaien de bezuinigingen op cultuur en algemene sportactiviteiten terug. We bezuinigen wel op de breedtesport, maar bouwen dit af tot een bedrag van € 20.000. We bezuinigen niet op het aangepast sporten. Deze lasten dekken we door de begrote opbrengst onroerende zaakbelasting vanaf 2023 te verhogen en door de subsidies niet te indexeren. Daarnaast zetten we hiervoor de vrijvallende bijdrage aan de Regatta in.

30. Behoud topsport in de gemeente Medemblik
We verminderen de subsidiëring aan Team Medemblik. Deze subsidie bouwen we af naar € 50.000. Deze lasten dekken we door de begrote opbrengst onroerende zaakbelasting vanaf 2023 te verhogen en door de subsidies niet te indexeren. Daarnaast zetten we hiervoor de vrijvallende bijdrage aan de Regatta in.

31. Behoud subsidie kinderboerderijen
We bouwen de subsidie voor de kinderboerderijen in Andijk en Medemblik niet af. Deze lasten dekken we met de vrijvallende bijdrage aan de Regatta.

32. Interieur gemeentehuis
We schuiven de investering in de inrichting (meubilair/vloerbedekking) van het gemeentehuis door naar 2023.

33. Economische zaken - toerisme
We maken in 2022 binnen het budget voor toeristische marketing € 3.000 vrij voor de bijdrage aan een pilot voor de opstart van een toeristisch informatiepunt.

34. Opnemen PM posten die door de raad zijn vastgestel d
We nemen de onderstaande p.m.-posten op in de begroting:

  • Sneekerpad;
  • Afrit A7 Overspoor;
  • Ontwikkelen van integraal erfgoedbeleid en uitbreiden van de gemeentelijke monumentenlijst.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39